Ostalo

Servis i garancija

Micom obezbeđuje garancijsko i postgarancijsko servisiranje svih proizvoda iz našeg prodajnog programa. Servisiranje se obavlja u našem servisu u Beogradu, ili, u slučaju većih tehničkih i servisnih zahteva, u servisnim centrima samih proizvođača.

Garantni rok za svaki proizvod je propisan od strane proizvođača. Za vreme trajanja garancije otklonićemo sve kvarove i nedostatke na proizvodu, koje nastanu u uslovima normalnog korišćenja prema uputstvima proizvođača, i u slučaju da proizvod nisu koristile neovlašćene osobe.

Garancija se uvažava samo uz dostavljanje kopije računa ili garantnog lista, koji je izdat od strane našeg ovlašćenog prodavca. Za uređaje nabavljene kod neovlašćenog prodavca, u inostranstvu, putem interneta ili na drugi način, garancija se ne priznaje.

Sve proizvode koji zahtevaju servis, molimo dostavite (poštom ili lično), na našu adresu i priložite sledeće:
  • Podatke o vlasniku proizvoda i kontakt osobi
  • Podatke o poslatom proizvodu (model, serijski broj, količina, priložen pribor ili dodatna oprema)
  • Detaljan opis kvara odnosno razlog zbog čega se uređaj šalje u servis
  • Kopija računa ili garancijski list, na osnovu kojih se priznaje garancija

Za uređaje u garantnom roku, troškovi slanja do servisa (odnosno do odgovarajućeg servisa u inostranstvu ukoliko je to potrebno) padaju na teret prodavca, osim ukoliko se defektažom utvrdi da je do kvara došlo nepravilnim koršćenjem krajnjeg korisnika.

Po pregledu uređaja u našem servisu, popravićemo ga ili slati na popravak u servis proizvođača. U slučaju vangarantnog servisa, pre izvođenja popravke izdaćemo vlasniku proizvoda ponudu sa svim troškovima, a sama popravka će se preduzeti tek nakon poručivanja te usluge od strane vlasnika proizvoda.

Kontakt osoba za sva pitanja u vezi sa servisom:
g-đa Slavica Vučković, tel 011-2653-926

Obrazac možete da:
pošaljete faxom na naše brojeve
pošaljete elektronskom poštom na adresu slavica.vuckovic@micom.rs


Kontaktirajte Metroteh
Pošaljite pitanje
Prezentacija instrumenata